Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 9 năm 2020

Giải thích và Định nghĩa

Diễn dịch

Những từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định trong các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Vì mục đích của Tuyên bố từ chối trách nhiệm này:

  • Công ty (được gọi là "Công ty", "Chúng tôi", "Chúng tôi" hoặc "Của Chúng tôi" trong Tuyên bố từ chối trách nhiệm này) đề cập đến Pole Press, LLC, 2035 Sunset Lake Rd Ste B-2, Newark, DE 19702.
  • Dịch vụ đề cập đến Trang web.
  • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.
  • Trang mạng đề cập đến Đại học Báo chí Cực, có thể truy cập từ https://u.polepress.com

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thông tin có trên Dịch vụ chỉ dành cho mục đích thông tin chung.

Công ty không chịu trách nhiệm về các sai sót hoặc thiếu sót trong nội dung của Dịch vụ.

Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào, cho dù trong một hành động theo hợp đồng, sơ suất hoặc hành vi sai trái khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung của Dịch vụ. Công ty có quyền bổ sung, xóa hoặc sửa đổi nội dung trên Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Công ty không đảm bảo rằng Dịch vụ không có vi-rút hoặc các thành phần độc hại khác.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm thông tin y tế

Thông tin về sức khỏe do Dịch vụ cung cấp không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bệnh tật. Các sản phẩm, dịch vụ, thông tin và nội dung khác do Dịch vụ cung cấp, bao gồm cả thông tin liên kết đến các trang web của bên thứ ba chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin.

Thông tin do Dịch vụ cung cấp không toàn diện và không bao gồm tất cả các bệnh, tật, tình trạng thể chất hoặc cách điều trị của họ.

Các cá nhân khác nhau và có thể phản ứng khác nhau với các sản phẩm khác nhau. Nhận xét của nhân viên hoặc người dùng khác về Dịch vụ hoàn toàn là quan điểm cá nhân của họ được đưa ra theo tư cách cá nhân của họ và không phải là tuyên bố của Công ty cũng như không đại diện cho quan điểm hoặc quan điểm của Công ty.

Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào do Dịch vụ cung cấp liên quan đến các khuyến nghị liên quan đến các chất bổ sung cho bất kỳ mục đích sức khỏe nào.

Công ty không đảm bảo hoặc bảo hành đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được bán. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp ngay cả khi Công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về thông tin dinh dưỡng & thể dục

Dịch vụ có thể cung cấp thông tin về sức khỏe, thể chất và dinh dưỡng, bao gồm nhưng không giới hạn, lời khuyên và khuyến nghị, được cung cấp chỉ với mục đích giáo dục và cung cấp thông tin chung.

Việc sử dụng lời khuyên và thông tin trong tài liệu này là do bạn lựa chọn và chịu rủi ro duy nhất. Bạn không nên dựa vào thông tin này để thay thế hoặc cũng không thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn hỏi ý kiến bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình dinh dưỡng hoặc tập thể dục nào.

Nếu Bạn chọn sử dụng thông tin này mà không có sự đồng ý trước của bác sĩ, Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm về các quyết định của mình và đồng ý coi Công ty là vô hại.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về liên kết bên ngoài

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không được cung cấp hoặc duy trì bởi hoặc theo bất kỳ cách nào được liên kết với Công ty.

Xin lưu ý rằng Công ty không đảm bảo tính chính xác, liên quan, kịp thời hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên các trang web bên ngoài này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về lỗi và thiếu sót

Thông tin do Dịch vụ cung cấp chỉ dành cho hướng dẫn chung về các vấn đề quan tâm. Ngay cả khi Công ty thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng nội dung của Dịch vụ là mới nhất và chính xác, các sai sót vẫn có thể xảy ra. Ngoài ra, do tính chất thay đổi của luật, quy tắc và quy định, có thể có sự chậm trễ, thiếu sót hoặc không chính xác trong thông tin có trên Dịch vụ.

Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào, hoặc đối với kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm sử dụng hợp pháp

Công ty có thể sử dụng tài liệu có bản quyền mà không phải lúc nào cũng được chủ sở hữu bản quyền cho phép cụ thể. Công ty đang cung cấp những tài liệu đó để phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng hoặc nghiên cứu.

Công ty tin rằng điều này cấu thành "việc sử dụng hợp pháp" bất kỳ tài liệu có bản quyền nào như được quy định trong phần 107 của luật Bản quyền Hoa Kỳ.

Nếu Bạn muốn sử dụng tài liệu có bản quyền từ Dịch vụ cho các mục đích của riêng bạn ngoài mục đích sử dụng hợp pháp, Bạn phải xin phép chủ sở hữu bản quyền.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về lượt xem

Dịch vụ có thể chứa các quan điểm và ý kiến của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của bất kỳ tác giả, cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động hoặc công ty nào khác, bao gồm cả Công ty.

Nhận xét do người dùng xuất bản là trách nhiệm duy nhất của họ và người dùng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đối với bất kỳ sự bôi nhọ hoặc kiện tụng nào phát sinh từ nội dung được viết trong hoặc do kết quả trực tiếp của nội dung được viết trong nhận xét. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ bình luận nào được công bố bởi người dùng và có quyền xóa bất kỳ bình luận nào vì bất kỳ lý do gì.

Không có trách nhiệm từ chối

Thông tin trên Dịch vụ được cung cấp với sự hiểu biết rằng Công ty ở đây không tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ và tư vấn pháp lý, kế toán, thuế hoặc chuyên nghiệp khác. Do đó, nó không nên được sử dụng để thay thế cho việc tham vấn với các cố vấn kế toán, thuế, pháp lý chuyên nghiệp hoặc các cố vấn có thẩm quyền khác.

Trong mọi trường hợp, Công ty hoặc các nhà cung cấp của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm "Sử dụng với rủi ro của riêng bạn"

Tất cả thông tin trong Dịch vụ được cung cấp "nguyên trạng", không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời hoặc kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bảo đảm về hiệu suất, khả năng buôn bán và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc hành động được thực hiện dựa trên thông tin do Dịch vụ cung cấp hoặc đối với bất kỳ thiệt hại do hậu quả, đặc biệt hoặc tương tự, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố từ chối trách nhiệm này, Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi:

viTiếng Việt